FANDOM


編輯數據

47 名稱 巴布
編號 No. 47 類型 攻擊系 屬性
最大Lv 25 稀有 2★ 種族 星獸
能力資訊 生命力 攻擊力 爆發力 總計 爆擊率
Lv 1 91 198 100 389 1% 經驗提供
Lv Max 236 515 259 1010 50% 融合價格 5000
隊長技能 名稱 ------
效果 ------------------------------
主動技能 名稱 ------ 初始倒數 模板:Skill/ 最小倒數 模板:Skill/
效果 ------------------------------
故事背景
獅子星神.斯科特的分身之一,代表斯科特衝動急燥的一面。

於冰原地區居住,生性衝動,遇到獵物便會從正面突擊。常和毒蠍法勒搶奪獵物,但經常輸給喜愛偷襲的法勒。

遇到卡查及星使後,誤認對方為獵物,二話不說便攻擊。