FANDOM


編輯數據

37 名稱 波波
編號 No. 37 類型 攻擊系 屬性
最大Lv 10 稀有 1★ 種族 星獸
能力資訊 生命力 攻擊力 爆發力 總計 爆擊率
Lv 1 59 141 57 257 1% 經驗提供
Lv Max 153 368 150 671 融合價格 2500
隊長技能 名稱 ------
效果 ------------------------------
主動技能 名稱 ------ 初始倒數 模板:Skill/ 最小倒數 模板:Skill/
效果 ------------------------------
故事背景
獅子星神.斯科特的分身之一,代表斯科特天真純潔的一面。

於野生地區成長,過著與世無爭的生活。不懂與人溝通,遇到看上去能吃的獵物便會攻擊。

遇到卡查及星使後,誤認對方為獵物,並馬上展開攻擊。