FANDOM


屬性相剋 種類 種族 編輯

有機會影響勝負哦,組隊時要留意敵人屬性!
70px


種類...

種類
描述
 平均系  各項能力較為平均
 攻擊系  重視攻擊,相對地血量跟爆發比較少
 體力系  高血量
 爆發系  爆發高


70px

種族...

種族
 幻獸 彗星  隕石  妖精  星獸  神兵 
 英靈  黃道  武仙  拜耳  英仙  聖靈 
 大熊  獵戶  魔星  黃道星神  星鑽  創世秘儀 
 新歲  百鬼  惑星  

升級 進化 合成 編輯


70px

合體 編輯

觀星 編輯

新手必讀 編輯