FANDOM


編輯數據

35 名稱 雷隕石
編號 No. 35 類型 爆發系 屬性
最大Lv 10 稀有 1★ 種族 隕石
能力資訊 生命力 攻擊力 爆發力 總計 爆擊率
Lv 1 76 68 181 325 1% 經驗提供
Lv Max 199 176 472 847 融合價格 2500
隊長技能 名稱 ------
效果 ------------------------------
主動技能 名稱 ------ 初始倒數 模板:Skill/ 最小倒數 模板:Skill/
效果 ------------------------------
故事背景
吸收雷電力量後的隕石類星靈,性格奸詐,會欺騙路過的人。

身上放出的能量能讓附近的物質麻痹。